Programy

Akademia Dźwięku

Chcesz wyjść poza bierne słuchanie muzyki i dowiedzieć się, jak zadbać o właściwe parametry techniczne i estetyczne materiału audio? A może masz ochotę pobawić się z dźwiękiem i popracować nad udoskonaleniem własnego brzmienia? W takim razie Akademia Dźwięku to coś właśnie dla Ciebie!

U nas nie dostaniesz kolejnego zbędnego certyfikatu. Dostaniesz coś więcej – autentyczne kompetencje realizacyjne i fachową wiedzę przekazaną przez prawdziwych profesjonalistów, którzy swoje doświadczenie zdobywali, realizując niezliczoną ilość imprez. Dzięki naszemu merytorycznemu i technicznemu wsparciu otrzymasz realną szansę na rozwój w dziedzinie kształcenia słuchu i realizacji dźwięku.

Program skierowany jest do wszystkich grup zaawansowania artystyczno-technicznego, więc nie musisz się obawiać. U nas możesz robić, co tylko chcesz – eksperymentować z dźwiękiem, poszukiwać nowych rozwiązań, zadawać najdziwniejsze pytania.

„Nie da się?”
To nie u nas!

Co oferujemy:
• warsztaty realizacji i produkcji programów artystycznych
• warsztaty tworzenia i obsługi festiwali, przeglądów, widowisk
• warsztaty współpracy poszczególnych instrumentów ze sprzętem technicznym
• zajęcia poświęcone autoprezentacji na scenie

Gdzie i kiedy:

Otwarte spotkania w sali kameralnej pod Amfiteatrem im. Czesława Niemena:
• wtorki – dla grup muzycznych (praca nad konkretnymi problemami akustycznymi)
• środy – dla solistów/instrumentalistów (praca na żywym organizmie dźwiękowym)
• niedziele – warsztaty praktyczne w cyklach tematycznych

Koordynator:

Karol Ejmont
tel.: 604 607 702
e-mail: [email protected]
facebook: Akademia Dźwięku MOK Olsztyn


Akademia Żywego Teatru

Teatr staje się dziedziną kultury, która inicjuje zmiany społeczne. Potrafi eksperymentować, a wracając do swoich źródeł, ma szansę stać się realnym forum debaty o kwestiach zasadniczych. Zaś indywidualna umiejętność kształtowania tego, kim się jest wobec i dla innych, tj. naturalna kompetencja aktorska, jest wysoko cenioną kompetencją.

Celem programu jest „kształtowanie” grona osób zainteresowanych teatrem w żywym kontakcie z twórcami i artystami. Dzięki powiększaniu potencjału aktorskiego mieszkańców miasta, można spodziewać się wzrostu działań o charakterze performatywnym oraz liczby niezależnych przedsięwzięć teatralnych i okołoteatralnych.

Program będzie polegał na gromadzeniu osób zainteresowanych teatrem. Spotkania będą miały charakter indywidualny i zbiorowy. W ramach programu przygotowywane będą etiudy edukacyjne, które z kolei poddawane będą szerokiej dyskusji społecznej w ramach rozmaitych formuł prezentacji. Ponadto planowany jest szereg działań o charakterze performatywnym i happeningowym.

Program realizowany będzie zarówno w obiektach Miejskiego Ośrodka Kultury, jak też specjalnie adaptowanych przestrzeniach miejskich, w tym podwórka czy place. Istotnym założeniem jest uczestnicząca wizja teatru, w której realnymi uczestnikami/aktorami stają się również widzowie/przechodnie. Punktem kulminacyjnym programu będzie okres letni, w którym uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować na scenie, czego się nauczyli.

Działania:

• indywidualne i zbiorowe treningi aktorskie
• warsztaty technik scenicznych
• przygotowywanie w grupach małych form scenicznych
• wydarzenia teatralne w innowacyjnych formułach organizacyjnych
• działania performatywne w architektonicznej przestrzeni miasta


#bluesolsztyn

Jednym z głównych celów, jakie stawiamy przed sobą, jest budowanie trwałych relacji między ludźmi, a muzyka jest płaszczyzną, która się idealnie do tego nadaje. Większość jej współczesnych odmian ma swoje korzenie w bluesie. My zobaczyliśmy w nim jeszcze więcej: jednoczącą siłę i niepowtarzalną przestrzeń do zabawy, dyskusji i wspólnego przeżywania emocji!

W ten sposób powstał program #bluesolsztyn. W jego ramach zapraszamy przede wszystkim na występy polskich i zagranicznych artystów – tak stricte bluesowych, jak i z pogranicza tego gatunku. Ale u nas blues to nie tylko muzyka! To również spotkania, wystawy, filmy czy warsztaty, na które zapraszamy fanów w każdym wieku. Letnią kulminacją programu jest Międzynarodowy Festiwal Olsztyńskie Noce Bluesowe. Używając muzyki jako pretekstu, tworzymy społeczność złożoną z ludzi ciekawych świata i siebie nawzajem.

Poczuj bluesa!

Koordynator:

Joanna Mariuk
tel.: (89) 522 13 60
e-mail: [email protected]
online: blues.olsztyn.pl


Centrum Sztuk Wizualnych

Jesteśmy nastawieni na rozwój Ciebie i siebie. Aktywnie włączamy się w edukację artystyczną, organizując i prowadząc tematyczne warsztaty z zakresu sztuk wizualnych. Angażujemy środowisko artystyczne do czynnego udziału w kształtowaniu wiedzy, zdobywaniu umiejętności technicznych oraz uwrażliwianiu słuchaczy na sztukę.

W ciągu roku szkolnego ofertę kierujemy do młodzieży i dorosłych, a podczas Olsztyńskiego Lata Artystycznego, trwającego od czerwca do września, skupiamy się na edukacyjnych działaniach wokół dzieci, włączając się w animowanie ich czasu wolnego. Do skrupulatnie dobranego grona wykładowców CSW zaliczają się osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, o zdolnościach pedagogicznych oraz interpersonalnych. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie nasze warsztaty są profesjonalnie prowadzone i odbywają się w atmosferze życzliwości, służąc twórczej pracy.

Wiele osób po ukończeniu naszych warsztatów, podczas których udało się nam rozwinąć w nich pasję i nauczyć techniki, stało się zawodowymi artystami lub rzemieślnikami zajmującymi się sztuką użytkową. Wierzymy, że u nas znajdziesz odpowiedź na pytanie, którą z dziedzin sztuki chcesz się zająć i pozwolisz nam ugruntować tę chęć lub pokierować Twoimi oczekiwaniami w odpowiedni do Twoich zdolności sposób. Czekamy na Ciebie. Rozwiń się razem z nami!

Koordynator:

Paweł Staszak
tel.: (89) 522 13 71, 666 342 140
e-mail: [email protected]
online: csw.mok.olsztyn.pl


Lokalne Pracownie Kultury

Analizy uczestnictwa w kulturze wyraźnie wskazują, że obszary poza centrami miast są obszarami małego uczestnictwa, co sprzyja wykluczaniu dużych grup społecznych mieszkańców i gości. Celem programu jest konsekwentne wspieranie osiedlowych inicjatyw lokalnych. Pragniemy zwrócić uwagę na „kulturę osiedlową”, jako bardzo istotny zasób systemu kultury w Olsztynie.

Całoroczny program sprzyjać będzie poszerzaniu uczestnictwa w kulturze, rozumianego w szerokim horyzoncie możliwości działania, poprzez współpracę m.in. z radami osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi, stowarzyszeniami osiedlowymi, działającymi na osiedlach grupami nieformalnymi oraz zaangażowanymi mieszkańcami. Realizowany będzie poprzez budowanie przy Miejskim Ośrodku Kultury zespołów animatorów-wolontariuszy, zajmujących się działaniami animacyjnymi, edukacyjnymi i artystycznymi, przygotowanymi we współpracy z aktywnymi mieszkańcami osiedli. Program umożliwi angażowanie indywidualnych twórców i artystów w prowadzenie działań artystycznych i edukacyjnych na osiedlach oraz przygotowanie programu edukacyjno-konsultacyjnego, dotyczącego nowoczesnych narzędzi organizowania kultury i animacji kulturalnej. W większości działania będą ogólnodostępne i bezpłatne. Efekty działań programowych prezentowane będą podczas Osiedlisk Kultury.

Działania:

• warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
• debaty
• spotkania
• wydarzenia plenerowe pn. Osiedliska Kultury

Koordynator:

Anna Nowak
tel.: (89) 527 09 64 (wew. 37)
e-mail: [email protected]


Muzeum Nowoczesności

Misją Muzeum Nowoczesności jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie muzealiów związanych z rozwojem cywilizacyjnym regionu. Celem programu jest ponadto szeroko rozumiana edukacja regionalna dzieci, młodzieży i dorosłych, zakładająca otwarcie placówki na nowe grupy odbiorców, poprzez szereg działań o charakterze pasywnym lub interaktywnym, w tym typowych dla placówki muzealnej (np. wystawy), ale też nietypowych, przeczących stereotypowym wyobrażeniom na temat muzeum (np. Retrobawialnie familijne).

Głównym miejscem realizacji programu jest otwarte 2 października 2014 roku Centrum Techniki i Rozwoju Regionu „Muzeum Nowoczesności”. Program polega na organizowaniu działań gromadzących wokół Muzeum różne grupy odbiorców: kolekcjonerów, lokalnych pasjonatów czy miłośników regionu. Muzeum Nowoczesności jest bazą współpracy i działań stowarzyszeń czy mniej formalnych grup. Pokazuje, jak historia, regionalne krajoznawstwo i technika mogą stawać się treścią ciekawszego i pełniejszego życia.

Muzeum Nowoczesności to także zróżnicowana oferta edukacyjna dla dorosłych i dzieci, nauka poprzez zabawę. Zaangażowani w program pracownicy pilnie wsłuchują się w potrzeby odwiedzających i na bieżąco modyfikują swe działania pod ich kątem. Klasyczna ekspozycja muzealna ożywiana jest poprzez opowieści przewodników oprowadzających grupy dzieci od lat 5, młodzieży, dorosłych i seniorów. By zachęcić nowe pokolenia do angażowania się w działania Muzeum, opracowana została odznaka „Przyjaciel Muzeum Nowoczesności”. Zwiedzanie obiektu jest też jednym z punktów na szlaku Odznaki Krajoznawczej PTTK „Poznaj Zabytki Techniki w Polsce”. Program realizuje wytyczne zawarte w projekcie „Rewitalizacja tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu MUZEUM NOWOCZESNOŚCI w Olsztynie”, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Działania:

• prelekcje i spotkania popularyzujące wiedzę o regionie i dziedzictwie cywilizacyjnym
• wystawy stałe i działania popularyzujące ich treści (np. wycieczki z przewodnikiem)
• wystawy czasowe na temat szeroko rozumianego dziedzictwa technicznego i cywilizacyjnego regionu
• warsztaty edukacyjne dla dzieci i rodzin
• konkursy popularyzujące wiedzę o regionie
• wydarzenia o charakterze edukacyjno-integracyjnym, budujące wokół Muzeum środowisko zaangażowanych kolekcjonerów, regionalistów i pasjonatów
• druk wydawnictw promujących wydarzenia w Muzeum oraz popularyzujących wiedzę o regionie


Olsztyńskie Obserwatorium Kultury

Kultura jest jednym z kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Twierdzenie to jest jednak banałem, jeśli nie uzupełnimy go wymogiem rozumienia uwarunkowań i faktycznego oddziaływania kultury. Te możemy poznać wyłącznie w procesach obserwacyjno-badawczych. Bo kulturę można obserwować z wielu różnych perspektyw.

Celem programu jest wieloaspektowe obserwowanie kultury i jej przejawów. Olsztyńskie Obserwatorium Kultury to program, który będzie zajmował się nie tylko oceną aktualnego krajobrazu kulturalnego, ale będzie również trzymał rękę na pulsie olsztyńskiego życia – kultury instytucjonalnej, niezależnej, aktywności stowarzyszeń i grup nieformalnych.

Działalność Olsztyńskiego Obserwatorium Kultury ożywia przestrzeń Galerii Rynek. To właśnie w ascetycznej, nowoczesnej przestrzeni galerii sztuki odbywają się spotkania z autorami, prelekcje, dyskusje, pokazy filmowe oraz koncerty. Olsztyńskie Obserwatorium Kultury to miejsce gdzie dyskutuje się o nowościach wydawniczych, trendach w kulturze, również tej popularnej i najbardziej aktualnych zjawiskach intelektualnych.

Działania:

• koncerty niezależnych, ambitnych projektów muzycznych
• festiwale filmowe (np. Objazdowy Festiwal Filmowy „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”)
• dyskusje na aktualne tematy
• spotkania autorskie z pisarzami, socjologami, badaczami kultury
• prelekcje na temat kultury popularnej
• współpraca z jednostkami edukacyjnymi

Koordynator:

Emilia Konwerska
tel.: 508 512 044
e-mail: [email protected]
facebook: Olsztyńskie Obserwatorium Kultury


Przyszłość Jest Teraz

Celem programu jest stworzenie systemu gruntownej edukacji kulturowej, skupionej wokół bieżących problemów społecznych, aktualnie panujących trendów z obszaru kultury, sztuki, stylu życia i filozofii. Istotnym wymiarem programu jest przygotowanie najmłodszego pokolenia do racjonalnego podejmowania wyzwań, które staną przed nimi na początku ich, coraz wcześniejszej, dorosłości. Równie ważnym aspektem jest oswajanie obecnych dorosłych z zaskakującą ich przyszłością.

W ramach zajęć, warsztatów, spotkań i projekcji, program Przyszłość Jest Teraz będzie zajmował się prognozowaniem przyszłych refleksji, społecznych decyzji i mechanizmów funkcjonowania uczestnika życia kulturalnego, mieszkańca miasta i obywatela. Będziemy przyglądać się zbliżającym się przemianom w obrębie tworzenia, urbanistyki, żywienia, etyki i współpracy z instytucjami. Jednocześnie klasyczne formy organizowania kultury chcemy uzupełniać o formy nietypowe, trudno uchwytne administracyjnie, które istotnie uwalniają potencjał przyszłości, tkwiący w obecnych formach działania. To właśnie na kanwie programu Przyszłość Jest Teraz pojawią się dyskusje na temat globalnych problemów, społecznych lęków, ale także nowych rozwiązań, koncepcji i wizji, również technologicznych.

Działania:

• cykle spotkań mających na celu monitorowanie mediów, nowych dyskursów i współczesnych myśli filozoficznych i technologii
• warsztaty kreatywnego pisania i zajęcia dziennikarskie
• różnorodna oferta okazji do spotkań w Informacji Kulturalnej, związana z życiem miasta
• treningi kreatywności
• spotkania i mini konferencje dla przyszłych i obecnych rodziców, wspomagające ich w trudach współczesnego rodzicielstwa
• spotkania dla młodzieży poświęcone budowaniu kompetencji jutra


Rozrywka

Nie mamy wątpliwości, że rozrywka jest bardzo ważną dziedziną życia. Śmiech i radość są naturalnymi sprzymierzeńcami sukcesów indywidualnych, ale przede wszystkim zbiorowych, społecznych i gospodarczych.

Celem programu jest budowanie oferty artystycznej na najwyższym poziomie, odpowiadającej ambicjom, oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców stolicy Warmii i Mazur oraz całego regionu, z uwagą na potencjał rozrywkowy wydarzeń. Program Rozrywka ma być również ciekawą ofertą dla turystów odwiedzających Olsztyn.

Program to oferta widowisk i koncertów z udziałem uznanych wykonawców z Polski i zagranicy. Pragniemy zaprezentować też mniej popularnych, ale ambitnych i wartościowych twórców. Na dobór wykonawców będą wpływały czynniki, takie jak różnorodność gatunkowa (jazz, blues, muzyka poważna, folk i inne), aktualność artysty (premiera płyty) oraz idea promowania artystów, których olsztyńska publiczność nie miała jeszcze okazji zobaczyć i usłyszeć, lub nie widziała ich od dawna. Zamierzamy prezentować najważniejsze trendy w muzyce, teatrze i kabarecie. Istotnym aspektem przedsięwzięć podejmowanych w programie rozrywka jest traktowanie ich również jako preteksty animacyjno-edukacyjne. Należy więc oczekiwać nie tylko występów, ale także ich dobrze rozbudowanego otoczenia.


Spichlerz Piastowska 13

Celem programu jest aktywizacja kulturowa mieszkańców Olsztyna, głównie z szerokiego otoczenia Spichlerza. Program jest też eksperymentem funkcjonowania jednostki kultury w synergicznym działaniu jej animatorów z najbliższym otoczeniem społecznym, przełamującym obowiązujący, ofertowy charakter placówek kultury.

Program zakłada otwarcie dobrze znanego mieszkańcom Olsztyna budynku na nowe działania. Aktywizujemy ludzi poprzez miejsce, jednocześnie animujemy miejsce razem z ludźmi. Do wspólnych działań zapraszamy stowarzyszenia, grupy nieformalne i wszystkie osoby, które mają chęć działać. Razem uczynimy Spichlerz miejscem otwartym, nie bojąc się eksperymentów i wyprawy w „nieznane”. Naszą rolą jest współpraca z każdym, kto nie chce być jedynie odbiorcą kultury, ale również jej twórcą. Uzupełniamy tym samym ofertę Miejskiego Ośrodka Kultury, proponując wsparcie dla samodzielnych pomysłów i działań. Wartością będzie dla nas nie tylko efekt, ale i sam proces wspólnych inicjatyw. Powołujemy do życia Pracownię Działań Animacyjnych, w ramach której będzie można nabywać kompetencje animacyjne i wdrażać swoje pomysły. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy się tam pojawią, odcisną swoje piętno w fizycznej i mentalnej przestrzeni Spichlerza.

Działania:

• uruchomienie otwartej świetlicy na parterze budynku, na potrzeby lokalnej społeczności, w celu animacji miejsca i realizacji zadań społeczno-kulturalnych
• forum młodzieży – kompleksowy program aktywnego uczestnictwa w kulturze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
• otwarcie Olsztyńskiej Sceny Artystycznej
• cykl debat społecznych i kulturalnych
• Inkubator „Pierwszy Krok” jako miejsce usamodzielniania pomysłów grup nieformalnych, działających na terenie miasta, w procesie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury
• współpraca z organizacjami pozarządowymi, grupami twórczymi, inicjatywami społecznymi
• reaktywacja projektu „Uliczka Sztuki”, w tym sąsiedzkie śniadania oraz porządkowanie i aranżacja przestrzeni, akcje street art, happeningi, akustyczne występy na żywo, performance, warsztaty prowadzone przez grupy twórcze MOK
• organizacja Letniego Squatu Kulturalnego, programu, który ma na celu kreatywną edukację, tworzenie dialogu międzypokoleniowego oraz integrację mieszkańców Olsztyna (w ramach letniego programu przeprowadzonych zostanie kilka bloków warsztatowych, które zakończą otwarte wydarzenia)
• organizacja cyklu akcji Budzik-nie prześpij wakacji, mających na celu zachęcenie mieszkańców Olsztyna do aktywnego spędzania wolnego czasu

Koordynator:

Marta Andrzejczyk
facebook: Spichlerz Piastowska 13


Żywe Centrum

Nowoczesne modele pracy animacyjnej zakładają żywy kontakt z mieszkańcami miasta w miejscach ich codziennego przebywania. Prowadzenie aktywności wyłącznie w oparciu o obiekty, którymi dysponuje Miejski Ośrodek Kultury, jest działaniem wykluczającym dużą liczbę osób. Istotnym elementem misji Ośrodka jest włączanie osób nieuczestniczących w kulturze.

Celem programu jest pozyskanie centrum Olsztyna do działań kulturalnych i kulturotwórczych. Śródmieście ma stać się miejscem, w którym twórcze działania wpisują się na stałe w miejski krajobraz. Pragniemy zaktywizować przestrzenie, w których do tej pory dominowały sklepy, parkingi i banki. Ulica, podwórko, skwer też to także przestrzeń kultury.

Program jest próbą aktywizacji serca miasta. W trudnej przestrzeni – kojarzonej do tej pory z miejscem pędzących przechodniów i autobusów, sklepów – chcemy uruchomić społeczną aktywność. We współpracy z artystami, niezależnymi grupami i animatorami, w przestrzeń typowo miejską wprowadzimy element kultury i refleksji. Dzięki programowi Żywe Centrum śródmieście Olsztyna stanie się miejscem przyjaznym mieszkańcom i turystom. Planowane są działania o charakterze rewitalizacyjnym, związane z odbudowywaniem tkanki społecznej, prowadzące do generowania tymczasowych, ale też bardziej trwałych zbiorowości i społeczności, wokół działań, miejsc i pomysłów.

Działania:

• projekty odzyskujące podwórka kamienic dla aktywności artystycznej
• projekty edukacyjne i artystyczne dotyczące tkanki architektonicznej
• przedstawienia teatralne i performance w przestrzeni miejskiej
• miejskie plenery malarskie
• warsztaty, zajęcia, prace twórcze (hodowanie roślin, street art)
• Święto Ulicy Dąbrowszczaków oraz powołanie poświęconego mu Laboratorium
• Dni Jakubowe