facebook wydrukuj zgłoś błąd

O nie, to na pewno nie była kolejna nudna konferencja! Zero konwencjonalnego bleblania, zero bezproduktywnej schematyczności! I Zlot Animatorów Warmii i Mazur „Mapowanie kultury” to esencjonalna wymiana doświadczeń i autentyczna integracja środowiska ludzi odpowiedzialnych za współtworzenie szeroko rozumianego życia kulturalnego w regionie. Siedemnaście miejscowości pod jednym dachem. Panele dyskusyjne i warsztaty praktyczne. Analiza zjawisk i efektywne poszukiwanie rozwiązań. Słowem: ziarno zostało zasiane! I wierzymy, że to nie jest nasze ostatnie słowo.


Uczestnicy i uczestniczki Zlotu wystosowali list otwarty do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podkreślili w nim potrzebę przygotowania rzetelnej i wnikliwej strategii edukacji i animacji kulturowej regionu, deklarując jednocześnie chęć przygotowania społecznego projektu dokumentu. Postulowali też wydzielenie specjalnego funduszu na realizację projektów z zakresu animacji i edukacji społeczno-kulturowej.

Olsztyn, 27 września 2020

Szanowny Pan
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Do wiadomości:
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Komisja Kultury Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

LIST OTWARTY

My, związani z regionem Warmii i Mazur animatorzy i edukatorzy społeczno-kulturowi, postrzegamy kulturę jako element kluczowy w budowaniu tożsamości, poczucia wspólnoty oraz dialogu opartego na szacunku i tolerancji. Warunkiem rozwoju społeczności lokalnych jest ich podmiotowość i kompetencje do tworzenia kultury. Samodzielność i aktywność kulturowa nie bierze się „znikąd” – jest efektem pracy edukacyjno-animacyjnej, a osiągnięcie właściwych efektów w tej sferze wymaga stabilności oraz wieloletnich, przemyślanych i konsekwentnie realizowanych działań.

Tymczasem z zaniepokojeniem obserwujemy postępującą w ostatnich latach dysproporcję w dystrybucji środków finansowych w sferze kultury. Gwałtownie rosną kwoty  przeznaczane na działania imprezowo-eventowe (festiwale, doraźne uroczystości, festyny etc.), podczas gdy przedsięwzięcia edukacyjne i animacyjne, które powinny być traktowane jako inwestycja w lokalny potencjał kulturotwórczy, są przy podziale środków marginalizowane i dostają śladowe dofinansowania. Nastawienie głównie na kulturę eventu oznacza nie tylko brak środków na „inwestycje” w lokalną aktywność, ale też eksploatację lokalnych zasobów i potencjałów kulturowych. Obawiamy się, że może to doprowadzić do zapaści w sferze animacji społeczno-kulturowej i zaniku możliwości kreatywnych regionu. Kulturę będziemy wyłącznie „importować” z zewnątrz, poświęcając własną tożsamość i podmiotowość na rzecz naśladowania i powielania wzorów kultury, najczęściej tej masowej – celebryckiej. Cierpi na tym szczególnie edukacja kulturowa dzieci i młodzieży. Warto przypomnieć, że młodzież masowo opuszcza nasz region, który nota bene ma jeden z najsłabszych wyników w edukacji w Polsce. Często z powodu braków możliwości samorealizacji, poczucia związku i identyfikacji z regionem.

Za niezbędne uważamy przyjęcie na szczeblu regionalnym długofalowych, systemowych rozwiązań na rzecz wsparcia sfery animacji i edukacji kulturalnej na Warmii i Mazurach. Punktem wyjścia powinna być rzetelna diagnoza obecnego jej stanu – skonsultowana ze środowiskiem animatorów i edukatorów kultury. Ze swej strony deklarujemy chęć przygotowania społecznego projektu strategii animacji i edukacji kulturowej Warmii i Mazur.

Ponadto, zależy nam, by animacja i edukacja kulturowa traktowane były jako osobna sfera, o określonej specyfice i dynamice nastawionej na długofalowe działania. Dlatego mamy nadzieję, że akceptacja strategii przez władze regionu spowoduje wydzielenie specjalnego funduszu na wspieranie rozwoju animacji i edukacji społeczno-kulturowej na Warmii i Mazurach.

Mamy nadzieję, że nasze postulaty spotkają się z uwagą i zrozumieniem.

Z wyrazami szacunku,
Uczestnicy i Uczestniczki I Zlotu Animatorów Warmii i Mazur


Zapraszamy do obejrzenia video i foto relacji z trzydniowego wydarzenia, naprawdę DZIAŁO SIĘ!

 
 
 

 

JUŻ CZEKAMY NA KOLEJNE MAPOWANIE