KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (MOK), z siedzibą:, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn, tel. 89 522 13 50, e-mail: sekretariat@mok.olsztyn.pl, reprezentowanym przez dyrektora MOK.

Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@mok.olsztyn.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
•    organizowania wydarzeń artystycznych i rozrywkowych;
•    tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania aktywności społecznej i kulturalnej;
•    udziału w zajęciach, konkursach i innych przedsięwzięciach, których organizatorem lub współorganizatorem jest MOK;
•    kontaktu w sprawach związanych z działalnością MOK;
•    zawarcia i realizacji umów;
•    realizacji usługi newsletterowej;

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
•    obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
•    zawartych umów;
•    udzielonej zgody.

Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
•    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
•    inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na rzecz MOK.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja o profilowaniu
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Uprawnienia
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO A TAKŻE POROZUMIEŃ Z OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)– zwanym dalej RODO –Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie informuje, że:
I.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

II.    Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mok.olsztyn.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

III.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1.    przygotowania i wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tym celu jest obowiązkowe. Odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy/świadczenia usług. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu tej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji.
2.    rozliczenia zawartej umowy, jak również kontroli prawidłowości jej wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych w tym przypadku jest obowiązkowe. Dane będą przetwarzane przez co najmniej 5 lat liczone od dnia następującego po roku obrachunkowym – zgodnie z ustawą o rachunkowości z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3.    dochodzenia roszczeń w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia postępowania o ewentualne roszczenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

IV.    Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
1.    podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy (np. bank w zakresie przelewów);
2.    podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
3.    podmiotowi zewnętrznemu w celu zapewnienia korespondencji - operatorowi pocztowemu.

V.    Przysługuje Pani/Panu:
1.    prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2.    sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3.    prawo do usunięcia swoich danych osobowych w granicach dozwolonych prawem („prawo do bycia zapomnianym”);
4.    prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 

Regionalny Program Operacyjny

Projekt i realizacja: artneo.pl

newsletter

zapisz się do newslettera