KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (MOK), z siedzibą:, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn, tel. 89 522 13 50, e-mail: sekretariat@mok.olsztyn.pl, reprezentowanym przez dyrektora MOK.

Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@mok.olsztyn.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
•    organizowania wydarzeń artystycznych i rozrywkowych;
•    tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania aktywności społecznej i kulturalnej;
•    udziału w zajęciach, konkursach i innych przedsięwzięciach, których organizatorem lub współorganizatorem jest MOK;
•    kontaktu w sprawach związanych z działalnością MOK;
•    zawarcia i realizacji umów;
•    realizacji usługi newsletterowej;

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
•    obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
•    zawartych umów;
•    udzielonej zgody.

Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
•    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
•    inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na rzecz MOK.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja o profilowaniu
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Uprawnienia
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO A TAKŻE POROZUMIEŃ Z OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)– zwanym dalej RODO –Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie informuje, że:
I.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

II.    Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mok.olsztyn.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

III.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1.    przygotowania i wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tym celu jest obowiązkowe. Odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy/świadczenia usług. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu tej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji.
2.    rozliczenia zawartej umowy, jak również kontroli prawidłowości jej wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych w tym przypadku jest obowiązkowe. Dane będą przetwarzane przez co najmniej 5 lat liczone od dnia następującego po roku obrachunkowym – zgodnie z ustawą o rachunkowości z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3.    dochodzenia roszczeń w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia postępowania o ewentualne roszczenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

IV.    Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
1.    podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy (np. bank w zakresie przelewów);
2.    podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
3.    podmiotowi zewnętrznemu w celu zapewnienia korespondencji - operatorowi pocztowemu.

V.    Przysługuje Pani/Panu:
1.    prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2.    sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3.    prawo do usunięcia swoich danych osobowych w granicach dozwolonych prawem („prawo do bycia zapomnianym”);
4.    prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW I WARSZTATÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOK

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, zwany dalej MOK.
2. MOK powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość́ przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mok.olsztyn.pl.

CEL, PODSTAWA PRAWNA i OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
3. Dane osobowe uczestników konkursów i warsztatów, a w przypadku nieletnich uczestników także rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu:
a. Zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w warsztatach. Dane będą przetwarzane do czasu uczestnictwa w warsztatach, a następnie zgodnie z przyjętą Instrukcją Kancelaryjną.
b. Zorganizowania Konkursu – obejmującego działania takie jak gromadzenie zgłoszeń, ocena i wyłonienie zwycięzcy oraz przyznanie nagród.
Dane będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakim jest przeprowadzenie konkursu. Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne.
c. Przekazania nagród i rozliczenia wydatkowanych na ich zakup środków publicznych.
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe. Dane w tym zakresie będą przetwarzane przez czas niezbędny do udokumentowania prawidłowości dysponowania środkami publicznymi.
d. Publikacji na stronie www oraz portalach społecznościowych Facebook oraz YouTube danych (wizerunku, imienia i nazwiska) osób biorących udział w konkursach organizowanych przez MOK, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody (osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego osoby małoletniej), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego CKB dokonało na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH:
4. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych osobowych, takim jak:

  • dostawcy oprogramowania w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
  • podmiotom publicznym w ramach w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
  • każdej osobie, która zapozna się ze zdjęciem lub zapisem filmowym, w przypadku gdy dane są publikowane w przestrzeni publicznej,

W przypadku publikacji wizerunku na profilu Facebook dane osobowe mogą być przetwarzane w krajach, w których obowiązują inne przepisy w zakresie ochrony danych osobowych np. Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub innych krajach, w których Facebook ma swoje serwery przetwarzające dane. W celu szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zapewnianego przez Facebook w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/about/privacyshield.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje również Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w granicach dozwolonych prawem, prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego w prawnie uzasadnionym interesie MOK.
W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres e - mail. Może Pani/ Pan również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regionalny Program Operacyjny

Projekt i realizacja: artneo.pl

newsletter

zapisz się do newslettera