KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE

Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (MOK), z siedzibą:, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn, tel. 89 522 13 50, e-mail: sekretariat@mok.olsztyn.pl, reprezentowanym przez dyrektora MOK.

Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można uzyskać pod adresem e-mail: iod@mok.olsztyn.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
•    organizowania wydarzeń artystycznych i rozrywkowych;
•    tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania aktywności społecznej i kulturalnej;
•    udziału w zajęciach, konkursach i innych przedsięwzięciach, których organizatorem lub współorganizatorem jest MOK;
•    kontaktu w sprawach związanych z działalnością MOK;
•    zawarcia i realizacji umów;
•    realizacji usługi newsletterowej;

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
•    obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
•    zawartych umów;
•    udzielonej zgody.

Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
•    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
•    inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na rzecz MOK.

Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Informacja o profilowaniu
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Uprawnienia
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UMÓW ZLECEŃ, UMÓW O DZIEŁO A TAKŻE POROZUMIEŃ Z OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)– zwanym dalej RODO –Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie informuje, że:
I.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

II.    Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mok.olsztyn.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

III.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1.    przygotowania i wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych w tym celu jest obowiązkowe. Odmowa podania danych skutkować będzie odmową zawarcia umowy/świadczenia usług. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu tej umowy, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji.
2.    rozliczenia zawartej umowy, jak również kontroli prawidłowości jej wykonania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych w tym przypadku jest obowiązkowe. Dane będą przetwarzane przez co najmniej 5 lat liczone od dnia następującego po roku obrachunkowym – zgodnie z ustawą o rachunkowości z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
3.    dochodzenia roszczeń w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia postępowania o ewentualne roszczenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących archiwizacji. 

IV.    Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:
1.    podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy (np. bank w zakresie przelewów);
2.    podmiotom zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
3.    podmiotowi zewnętrznemu w celu zapewnienia korespondencji - operatorowi pocztowemu.

V.    Przysługuje Pani/Panu:
1.    prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2.    sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3.    prawo do usunięcia swoich danych osobowych w granicach dozwolonych prawem („prawo do bycia zapomnianym”);
4.    prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
5.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
6.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOK

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, zwany dalej MOK.
  2. MOK powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość́ przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mok.olsztyn.pl.
  3. Dane osobowe uczestników konkursu, a w przypadku nieletnich uczestników także rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane w celu:

a. Zorganizowania Konkursu – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, którym jest przeprowadzenie konkursu, obejmujący działania takie jak gromadzenie zgłoszeń, ocena i wyłonienie zwycięzcy oraz przyznanie nagród. Podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

b. Publikacji danych osobowych na stronie www oraz portalach społecznościowych. W celach dokumentacyjnych i informacyjnych MOK może opublikować dane osobowe, w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie. Postawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych, a podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

c. Prowadzenia księgowości. W ramach czynności związanych z wystawieniem faktury lub innego dowodu księgowego w przypadku konkursów, w których niezbędne jest szczegółowe udokumentowanie i rozliczenie poniesionych kosztów dla celów podatkowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze. Podanie danych w tych przypadkach jest obowiązkowe.

  1. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, z zastrzeżeniem przepisów prawa.
  2. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
  3. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  4. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
Regionalny Program Operacyjny

Projekt i realizacja: artneo.pl

newsletter

zapisz się do newslettera