Z radością informujemy, że w dniach 18-19 września 2021 roku organizujemy II Zlot Animatorów Warmii i Mazur.

Podczas ubiegłorocznego zlotu udało nam się zmapować, poznaliśmy się i nawiązaliśmy cenne kontakty, dotknęliśmy też problemów, z którymi mierzymy się w naszej pracy i chyba wszyscy poczuliśmy, jak bardzo potrzebujemy takich spotkań, rozmów o współczesnej animacji, o jej kondycji w naszym regionie. Przekonaliśmy się, że jesteśmy grupą, która nie tylko patrzy w jednym kierunku, ale też chce iść w tym kierunku razem. Kolejny zlot był więc tylko kwestią czasu i.... funduszy.

Inicjatywę finansujemy razem z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dzięki temu możemy ponownie zaprosić Was do olsztyńskiego Amfiteatru, gdzie znów stworzymy przestrzeń, w której będziemy dzielić się swoim doświadczeniem i animatorską pasją. Tym razem hasłem przewodnim będzie język animacji, ale nie unikniemy też tematu pandemii, która znacząco przecież naznaczyła tę profesję.

 W ramach dwudniowego wydarzenia zorganizujemy dwa panele dyskusyjne z udziałem „ludzi animacyjnego czynu” oraz dwa warsztaty eksperckie, będzie też oczywiście program artystyczny (jak na prawdziwych kaowców przystało!) i niekończące się rozmowy... Znów będzie twórczo,  angażująco i wspólnotowo, znów pojawią się przed nami wyzwania i nadzieje, a druga edycja Zlotu Animatorów Warmii i Mazur – wzorem poprzedniej – z pewnością stanie się stymulatorem rozwoju animacji w naszym województwie.

ZGŁOSZENIA
Wydarzenie skierowane jest do animatorów kultury oraz pracowników edukacji kulturowej z Warmii i Mazur.
Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy TUTAJ (na dole strony).
Nabór trwa do 20 sierpnia. Liczba miejsc jest ograniczona. Do 27 sierpnia skontaktujemy się z osobami, które prześlą zgłoszenia i poinformujemy o wyniku naboru.
Wydarzenie jest bezpłatne, organizator zapewnia uczestnikom nocleg (warunki hotelowe) i pełne wyżywienie, dojazd do Olsztyna na własny koszt. Ponieważ traktujemy wydarzenie jako kompatybilną całość, prosimy o zgłoszenia tylko te osoby, które będą mogły wziąć udział w obu dniach Zlotu.

Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.
Wydarzenie jest realizowane przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


I Zlot Animatorów Kultury Warmii i Mazur // 25-27 września 2020

Animatorzy kultury spotkali się w Olsztynie

Celem I Zlotu Animatorów Warmii i Mazur „Mapowanie kultury” było wzajemne rozpoznanie oraz integracja środowiska animatorów i animatorek regionu. Tytułowa mapa była tu zatem rozumiana zarówno dosłownie, jak i metaforycznie: uczestnicy poznali poszczególne ośrodki, w których prowadzone są działania animacyjne, ale też „zmapowali” potrzeby i cele animacji społeczno-kulturowej na Warmii i Mazurach.

Przez cały weekend 25-27 września, w sali pod olsztyńskim Amfiteatrem i w Spichlerzu, odbywały się tematyczne panele dyskusyjne oraz warsztaty rozwijające kompetencje niezbędne w pracy animatora kultury. Co jednak najważniejsze, Zlot stworzył autentyczną przestrzeń spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń. W ciągu trzech dni 30 animatorów i animatorek z 17 miejscowości z całego regionu poznało obszary wzajemnych działań oraz realizowane w nich projekty. Wśród uczestników byli zarówno dyrektorzy domów kultury oraz animatorzy z długim stażem, jak i ci, którzy pracę w animacji dopiero zaczynają. Istna kumulacja potencjałów: doświadczenia, wiedzy, energii i entuzjazmu. Wszystko po to, by uczyć się od siebie nawzajem oraz stworzyć możliwość współpracy w przyszłości.

Wśród podejmowanych tematów i wątków, dominowały zwłaszcza cztery. Po pierwsze, podkreślano rolę kultury w budowaniu tożsamości, poczucia wspólnoty oraz kreatywności społeczności lokalnych. Po drugie, podejmowano refleksję nad sytuacją kultury w regionie, w tym zwłaszcza postępującą „festiwalizacją” i „festynizacją”. Na tym tle wyraźnie osobną rolę pełnią projekty z zakresu animacji społeczno-kulturowej, jako przeciwwaga dla działań imprezowo-eventowych. Wynika z tego postulat, by rozdzielać sferę animacji od sfery eventu – także na poziomie dzielenia budżetu na działania kulturalne w regionie. Po trzecie, dostrzeżono ryzyko związane z coraz częstszym „importowaniem” kultury z zewnątrz oraz powielaniem wzorów kultury celebryckiej, zamiast inwestycji w kulturę lokalną i pobudzania aktywności i kreatywności mieszkańców regionu. Dyskutowano też o potrzebie dostrzeżenia w działaniach kulturalnych specyficznych potrzeb poszczególnych grup, w tym zwłaszcza młodych oraz seniorów.

Uczestnicy i uczestniczki Zlotu wystosowali list otwarty do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podkreślili w nim potrzebę przygotowania rzetelnej i wnikliwej strategii edukacji i animacji kulturowej regionu, deklarując jednocześnie chęć przygotowania społecznego projektu dokumentu. Postulowali też wydzielenie specjalnego funduszu na realizację projektów z zakresu animacji i edukacji społeczno-kulturowej.

Zbudowana sieć współpracy i kontaktów to świetny punkt wyjścia do dalszej pracy, w tym do realizacji międzyinstytucjonalnych projektów. Uczestnicy już mają wiele pomysłów. Chodzi przecież nie tylko o to, by za jakiś czas spotkać się na II Zlocie. Ważniejsze jest to, co się wydarzy w tak zwanym międzyczasie – co wyniknie z tej kumulacji energii i idei. Bo że wyniknie, nie ma najmniejszych wątpliwości. Wszystko po to, by przy kolejnym spotkaniu móc powiedzieć, że jesteśmy krok dalej niż teraz.
 

RELACJA Z WYDARZENIA

 

Galeria zdjęć: https://www.mok.olsztyn.pl/galeria/281/rozpoczal-sie-zlot-animatorow

 

 

Olsztyn, 27 września 2020

Szanowny Pan
Gustaw Marek Brzezin
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Do wiadomości:
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Komisja Kultury Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

LIST OTWARTY

My, związani z regionem Warmii i Mazur animatorzy i edukatorzy społeczno-kulturowi, postrzegamy kulturę jako element kluczowy w budowaniu tożsamości, poczucia wspólnoty oraz dialogu opartego na szacunku i tolerancji. Warunkiem rozwoju społeczności lokalnych jest ich podmiotowość i kompetencje do tworzenia kultury. Samodzielność i aktywność kulturowa nie bierze się „znikąd” – jest efektem pracy edukacyjno-animacyjnej, a osiągnięcie właściwych efektów w tej sferze wymaga stabilności oraz wieloletnich, przemyślanych i konsekwentnie realizowanych działań.

Tymczasem z zaniepokojeniem obserwujemy postępującą w ostatnich latach dysproporcję w dystrybucji środków finansowych w sferze kultury. Gwałtownie rosną kwoty  przeznaczane na działania imprezowo-eventowe (festiwale, doraźne uroczystości, festyny etc.), podczas gdy przedsięwzięcia edukacyjne i animacyjne, które powinny być traktowane jako inwestycja w lokalny potencjał kulturotwórczy, są przy podziale środków marginalizowane i dostają śladowe dofinansowania. Nastawienie głównie na kulturę eventu oznacza nie tylko brak środków na „inwestycje” w lokalną aktywność, ale też eksploatację lokalnych zasobów i potencjałów kulturowych. Obawiamy się, że może to doprowadzić do zapaści w sferze animacji społeczno-kulturowej i zaniku możliwości kreatywnych regionu. Kulturę będziemy wyłącznie „importować” z zewnątrz, poświęcając własną tożsamość i podmiotowość na rzecz naśladowania i powielania wzorów kultury, najczęściej tej masowej – celebryckiej. Cierpi na tym szczególnie edukacja kulturowa dzieci i młodzieży. Warto przypomnieć, że młodzież masowo opuszcza nasz region, który nota bene ma jeden z najsłabszych wyników w edukacji w Polsce. Często z powodu braków możliwości samorealizacji, poczucia związku i identyfikacji z regionem.

Za niezbędne uważamy przyjęcie na szczeblu regionalnym długofalowych, systemowych rozwiązań na rzecz wsparcia sfery animacji i edukacji kulturalnej na Warmii i Mazurach. Punktem wyjścia powinna być rzetelna diagnoza obecnego jej stanu – skonsultowana ze środowiskiem animatorów i edukatorów kultury. Ze swej strony deklarujemy chęć przygotowania społecznego projektu strategii animacji i edukacji kulturowej Warmii i Mazur.

Ponadto, zależy nam, by animacja i edukacja kulturowa traktowane były jako osobna sfera, o określonej specyfice i dynamice nastawionej na długofalowe działania. Dlatego mamy nadzieję, że akceptacja strategii przez władze regionu spowoduje wydzielenie specjalnego funduszu na wspieranie rozwoju animacji i edukacji społeczno-kulturowej na Warmii i Mazurach.

Mamy nadzieję, że nasze postulaty spotkają się z uwagą i zrozumieniem.

Z wyrazami szacunku,
Uczestnicy i Uczestniczki I Zlotu Animatorów Warmii i Mazur

 

Zachęcamy do obejrzenia wystąpień panelistów podsumowujących dyskusje, które odbyły się podczas Zlotu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.
Wydarzenie jest realizowane przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zlot został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Narodowego Centrum Kultury.

Patronat medialny:

 


PROGRAM (tylko dla wcześniej zarejestrowanych i potwierdzonych uczestników zlotu)

„MAPOWANIE KULTURY” - I Zlot Animatorów Warmii i Mazur - Olsztyn, 25-27.09.2020

25.09. PIĄTEK
11:00 - 11:45: SKĄD PRZYCHODZIMY, KOGO MAPUJEMY?
Oficjalne otwarcie

12.00 - 14.00: CZY SUWEREN NA TO POZWOLI? FESTYN JAKO KLĄTWA I FORPOCZTA KULTURY
Panel dyskusyjny

paneliści: Edwin Bendyk, Monika Hausman-Pniewska, Ryszard Michalski
moderacja: Aleksandra Drzał-Sierocka

15:30 - 18:00: SOBIE STEREM, SOBIE OKRĘTEM – LIDER W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Warsztaty – grupa A

prowadzenie: Zbigniew Mieruński
15:30 - 18:00: MIĘDZY MADAME FRUSTRACJĄ A STASIĄ BOZOWSKĄ
Warsztaty – grupa B

prowadzenie: Mirek Urban

19.00 - 22.00: CZY WIEJSKA KULTURA TO SUBKULTURA?
Koncert Rodzinnej Kapeli Wasilewskich + dyskusja

paneliści: Robert Wasilewski, Jacek Gralczyk
moderacja: Natalia Tejs

26.09. SOBOTA
10.00 - 12.15: „MALOWANIE BUZIEK”? ANIMACJA STEREOTYPU i STEREOTYP ANIMACJI
Panel dyskusyjny

paneliści: Jacek Gralczyk, Bożena Chrostowska, Aneta Fabisiak-Hill
moderacja: Marta Guściora

13:15 - 15:45: SOBIE STEREM, SOBIE OKRĘTEM – LIDER W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Warsztaty – grupa B

prowadzenie: Zbigniew Mieruński

13:15 - 15:45: MIĘDZY MADAME FRUSTRACJĄ A STASIĄ BOZOWSKĄ
Warsztaty – grupa A

prowadzenie: Mirek Urban

17.15 - 19.00: PO CO WYCHODZIĆ Z DOMU?
Panel dyskusyjny/prezentacja projektów/giełda pomysłów

27.09. NIEDZIELA
10.00 - 13.00: ANIMACJA WOLNOŚCI I WYOBRAŹNI
Warsztaty

prowadzenie: Emilia Skiba, Loesje Polska

13.30 - 15.30: CO DALEJ Z NASZĄ MAPĄ KULTURY?
Spotkanie podsumowujące Zlot


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO ZLOTU ANIMATORÓW