REGULAMIN IMPREZ

REGULAMIN IMPREZ

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH
PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE

 

I. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 1. Na imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie w czasie epidemii lub zagrożenia epidemicznego obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz aktualne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie na czas epidemii wyznaczył koordynatora do spraw zdrowia, który dba o zachowanie ustalonych procedur oraz utrzymuje stały kontakt z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 3. W czasie epidemii dane osobowe uzyskane podczas zakupu biletów na wydarzenia Miejskiego Ośrodka Kultury w razie uzasadnionej potrzeby mogą być udostępnione Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
 4. Miejski Ośrodek Kultury zastrzega możliwość sprzedaży biletów i wprowadzenia bezpłatnych kart wstępu dla osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 ponad limitem dopuszczonym aktualnym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Pula biletów / kart wstępu ustalana jest każdorazowo przed imprezą.
 5. Zakup biletu/pobranie karty wstępu dla osób zaszczepionych są równoznaczne z wyrażeniem zgody na weryfikację statusu osoby jako zaszczepionej poprzez okazanie potwierdzenia szczepienia.
 6. Osoby, które zakupiły bilet / pobrały karty wstępu z puli dla osób zaszczepionych przy wejściu na wydarzenie zobowiązane są okazać potwierdzenie szczepienia. Brak okazania stosownego dokumentu uniemożliwia uczestnictwo w wydarzeniu na zasadach przewidzianych w aktualnym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (udział osób zaszczepionych ponad dopuszczonym limitem).
 7. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie może uzależnić wstęp dziecka do ukończenia czwartego roku życia na określoną imprezę, spektakl, koncert lub inne wydarzenie od okazania przez osobę, z którą dziecko przyszło ważnego biletu wstępu dla dziecka. W tym zakresie nie stosuje się postanowienia zawartego w II ust. 7 niniejszego Regulaminu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Olsztynie przy ul Dąbrowszczaków 3, NIP 739 14 91 128; REGON 000678825, organizuje imprezy kulturalne płatne (biletowane) i bezpłatne (niebiletowane).
 2. Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 3. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i podania przyczyn.
 4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych i inne, opublikowane są na stronie mok.olsztyn.pl.
 5. Wstęp na imprezy biletowane następuje za okazaniem ważnego biletu wstępu, karty wstępu KDR (Karty Dużej Rodziny) w rozumieniu Uchwały NR XL/696/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 31 lipca 2013 r., zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.
 6. W trakcie trwania imprezy należy zachować bilet/kartę wstępu KDR, zaproszenie lub identyfikator do powtórnego okazania na wezwanie osoby ze służby informacyjnej lub służby porządkowej.
 7. Wstęp dla dzieci do ukończenia czwartego roku życia z dorosłym opiekunem posiadającym ważny bilet jest bezpłatny pod warunkiem, że opiekun trzymać je będzie na kolanach. W takim przypadku dziecku nie przysługuje osobne miejsce siedzące.
 8. Na imprezy niebiletowane wstęp jest wolny. Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na imprezę niebiletowaną zaproszeń/biletów bezpłatnych.
 9. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na wniesienie na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.
 10. Informacji w sprawie biletów i rezerwacji kart wstępu KDR udziela GALERIA DOBRO MOK, ul.  Stare Miasto 24/25, 10-027 Olsztyn, wt-nd, e-mail: dobro@mok.olsztyn.pl, tel. 89 527 31 37.
 11. Biletów i kart wstępu KDR oraz zaproszeń nie wolno kopiować i przerabiać. System kontroli biletów umożliwi wejście wyłącznie pierwszej osobie okazującej bilet/kartę wstępu KDR lub zaproszenie o tym samym kodzie.
 12. Bilety ulgowe, jeśli na daną imprezę zostaną wprowadzone, bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne i nie uprawniają do wejścia na widownię.
 13. Punkty sprzedaży biletów:
  • Galeria wARTe Świeczki, ul. Dąbrowszczaków 3, Olsztyn
  • Galeria DOBRO MOK, ul. Stare Miasto 24/25, Olsztyn
  • Muzeum Nowoczesności MOK, ul. Knosały 3B, Olsztyn
 14. Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji w trakcie dokonywania zakupu.
 15. Punkty sprzedaży przyjmują płatności gotówką oraz kartami płatniczymi.

III. WSTĘP Z OLSZTYŃSKĄ KARTĄ DUŻEJ RODZINY

 1. Olsztyńska Karta Dużej Rodziny upoważnia do pobrania z 50% zniżką  biletów na wydarzenia kulturalne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, zwanych dalej kartami wstępu KDR (UCHWAŁA NR XL/696/13 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 31 lipca 2013 r.).
 2. Karty wstępu KDR nie można odstępować – ważna jest tylko razem z olsztyńską Kartą Dużej Rodziny i dowodem tożsamości posiadacza.
 3. Karty wstępu KDR wydawane są jedynie po wcześniejszej rezerwacji.
 4. Rezerwacja kart wstępu KDR wymaga rejestracji w systemie internetowej sprzedaży biletów poprzez spełnienia wymaganych procedur rezerwacji kart wstępu KDR na stronie bilety.mok.olsztyn.pl.
 5. System sprzedaży wymusza konieczność zakończenia rezerwacji w ciągu 20 minut. Po tym czasie wybrane karty wstępu KDR wracają do puli miejsc dla posiadaczy olsztyńskich Kart Dużej Rodziny.
 6. Rezerwacja kart wstępu KDR powinna nastąpić nie później niż 14 dni roboczych przed imprezą, której dotyczy, poprzez stronę: bilety.mok.olsztyn.pl, chyba że dla danej imprezy Miejski Ośrodek Kultury ustali inne reguły.
 7. Po dokonaniu rezerwacji kart wstępu KDR, rezerwujący ma 7 dni na odbiór zarezerwowanych kart.
 8. Rezerwacje nieodebrane zostają anulowane.
 9. Karty wstępu KDR są wydawane w GALERII DOBRO oraz MUZEUM NOWOCZESNOŚCI MOK.
 10. Dla posiadaczy olsztyńskich Kart Dużej Rodziny przeznaczonych jest 10 % miejsc na widowni na każdą imprezę organizowaną przez Miejski Ośrodek Kultury.
 11. Miejsca przeznaczone dla posiadaczy kart wstępu KDR, które nie zostaną zarezerwowane lub odebrane zgodnie z postanowieniami regulaminu trafiają do wolnej sprzedaży.

IV. INTERNETOWA SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Miejskim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3 jako Organizatorem wydarzeń,
  • spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie mok.olsztyn.pl:
   1. wybór wydarzenia i ilości biletów,
   2. sprawdzenie danych,
   3. dokonanie płatności przez Kupującego,
   4. potwierdzenie dokonania zamówienia i przesłanie drogą elektroniczną biletu na adres internetowy Kupującego po potwierdzeniu otrzymania płatności za bilet,
  • posiadanie przez Kupującego urządzeń bądź usług, spełniających poniższe wymagania techniczne:
   1. komputer lub inne urządzenie mobilne z aktualną przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet,
   2. skrzynkę poczty elektronicznej,
   3. karta płatnicza lub konto w banku obsługiwanym przez operatora płatności drogą elektroniczną PayU, o którym mowa w pkt 5 oraz środki pieniężne wystarczające do zapłaty za zamówienie,
   4. oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików w formacie pdf.
 2. System internetowej sprzedaży wymusza konieczność zakończenia transakcji w ciągu 20 minut. Po tym czasie wybrane przez Kupującego bilety wracają do puli sprzedaży.
 3. Użytkownik wybiera formę płatności on-line zaznaczając jedną z opcji dostępną na stronie płatności internetowych (np. karta płatnicza, e-przelew). Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu dokonania zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 4. W przypadku braku możliwości pobrania wymaganej kwoty z rachunku karty płatniczej, lub rachunku bankowego, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana, o czym Kupujący zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 5. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań), przy ulicy Grunwaldzkiej 182. PayU posiada licencję Instytucji Płatniczej wydaną na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz status Agenta Rozliczeniowego.
 6. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Opłatę internetową (prowizja za płatność elektroniczną) ponosi Kupujący. Kwota opłaty internetowej jest wyszczególniona w podsumowaniu danego zamówienia.
 8. W celu otrzymania faktury VAT, dokumentującej sprzedaż biletów, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura VAT zostanie wystawiona Kupującemu w systemie internetowej sprzedaży biletów.
 9. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych.
 10. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  • zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu,
  • funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem, której Kupujący kupuje bilet,
  • indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji,
  • ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 11. Miejskiemu Ośrodkowi Kultury przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia internetowej sprzedaży biletów na wydarzenie, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów oferowanych w punktach sprzedaży. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 12. System internetowej sprzedaży umożliwia zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie lub biletów grupowych (powyżej 10 osób), jeżeli wydarzenie przewiduje bilety grupowe.
 13. Wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizacji zamówienia generowane są automatycznie i przekazywane drogą elektroniczną.
 14. Kupujący zobowiązany jest podać adres e-mail, na który przesłany zostanie bilet elektroniczny.
 15. Po zakończeniu procesu zakupu, Kupujący drukuje bilet na kartce formatu A4 dbając o to, żeby wydruk był czytelny lub zachowuje bilet do kontroli w wersji elektronicznej na urządzeniu mobilnym.
 16. Miejski Ośrodek Kultury nie ponosi odpowiedzialności za bilety nieczytelne, uszkodzone lub zgubione przez Kupującego, a także za usterki i uszkodzenia urządzenia mobilnego.
 17. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia wydarzenia lub jego części, której dotyczył.
 18. Bilet uprawnia do udziału w wydarzeniu okaziciela biletu i nie może być wykorzystany przez więcej niż jedną osobę, jeżeli nie jest to na bilecie wyraźnie wskazane. Udostępnienie biletu przez kupującego osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tę osobę biletu. Miejski Ośrodek Kultury honoruje bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.
 19. Niedozwolone jest dokonywanie fałszywych rezerwacji, podawanie fałszywych danych. W przypadku takiego działania sprawca ma obowiązek zapłacić na rzecz Organizatora karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych za każdą rezerwację lub próbę fałszywej rezerwacji. Kara umowna przysługuje za sam fakt naruszenia. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych, jak również dochodzenia innych roszczeń obok lub zamiast kary umownej.
 20. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 21. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia.
 22. Reklamacje związane z niezrealizowaniem bądź nieprawidłową realizacją zamówienia należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres infokamienica@mok.olsztyn.pl bądź pisemnie pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpływu, a Kupujący zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja.
 23. Jeżeli w związku z organizowaną imprezą w systemie będzie umieszczona mapa Obiektu, Miejski Ośrodek Kultury zastrzega możliwość zmian w mapie Obiektu. Miejski Ośrodek Kultury będzie niezwłocznie informował na stronie internetowej o zmianach w tym zakresie.

V. ODWOŁANIE I ZMIANA TERMINU IMPREZY, ZWROT I ZAMIANA BILETU W PRZYPADKU ODWOŁANIA, ZMIANY TERMINU LUB PROGRAMU IMPREZY KULTURALNEJ

 1. Miejski Ośrodek Kultury nie przyjmuje zwrotów biletów z wyjątkiem przypadków wymienionych w niniejszym regulaminie (art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 2. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia oraz zmiany terminu imprezy i jej programu.
 3. W przypadku odwołania imprezy, zwroty biletów dokonywane są w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 3. Do zwracanych biletów należy w miarę możliwości dołączyć paragon fiskalny, inny dowód zakupu lub okazać fakturę zakupu.
 4. W przypadku odwołania imprezy Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zwraca całość sumy, na jaką opiewał bilet, po wypełnieniu wszystkich obowiązków przez posiadacza, o których mowa w niniejszym regulaminie, nie później niż w terminie 30 dni od planowanej początkowej daty imprezy, której dotyczy zwrot.
 5. W przypadku zmiany daty imprezy karta wstępu KDR oraz zakupiony bilet zachowują swoją ważność, z tym, że posiadacz biletu może zwrócić bilet nie później niż 3 dni robocze przed nowym terminem rozpoczęcia imprezy i otrzymać zwrot całości sumy, na jaką opiewał.
 6. Zwrot ceny za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na rachunek bankowy lub na elektroniczny instrument płatniczy, z którego Kupujący dokonywał płatności za bilet/bilety, w terminie 7 dni od ogłoszenia odwołania imprezy.
 7. Zwrot karty wstępu KDR jest możliwy wyłącznie w przypadku odwołania imprezy lub zmiany terminu imprezy i następuje w GALERII DOBRO MOK, ul.  Stare Miasto 24/25, 10-027 Olsztyn, nie później niż w terminie 1 miesiąca od odwołanej imprezy i nie później niż 3 dni robocze przed nowym terminem imprezy.
 8. Dodatkowe, ewentualne koszty ponoszone przez klienta w związku ze zmianą terminu lub odwołaniem imprezy nie podlegają zwrotowi.

VI. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

 1. System kontroli biletów umożliwi wejście tylko pierwszej osobie okazującej o danym kodzie bilet, kartę wstępu KDR lub zaproszenie, za ewentualne kopiowanie, przerabianie, skanowanie biletów ponosi odpowiedzialność Kupujący/odbierający karty wstępu KDR.
 2. Po opuszczeniu miejsca w trakcie trwania imprezy należy zachować bilet/kartę wstępu KDR/zaproszenie/identyfikator do powtórnego okazania służbom porządkowym przy powrocie na imprezę.
 3. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie informuje, że osoba przebywająca na terenie imprezy może być narażona na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu, za co Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Osoby uczestniczące w imprezie, pomimo istnienia przeciwwskazań, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora ograniczona jest do wysokości ceny zakupu biletu normalnego na daną imprezę.
 4. Osoby obecne na terenie imprezy są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy. Osoby obecne na terenie imprezy są obowiązane stosować się do zarządzeń i poleceń służb porządkowych i informacyjnych, konferansjera, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej lub innych uprawnionych organów – do wykonania ich poleceń.
 5. Przy wejściu na teren obiektu uczestnik imprezy zobowiązany jest poddać się kontroli służbom porządkowych w zakresie określonym niniejszym regulaminem i ustawą o organizacji imprez masowych oraz okazać bilet lub inne dokumenty (w tym dokument tożsamości) uprawniający do udziału w imprezie, o których mowa w niniejszym regulaminie.
 6. Nad porządkiem i bezpieczeństwem podczas imprez czuwają członkowie służby porządkowej i służby informacyjnej, a w przypadku imprez masowych również Kierownik do spraw bezpieczeństwa. Osoby te noszą w widocznym miejscu identyfikator.
 7. Odmawia się wstępu na imprezę osobie:
  • wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,
  • wobec której zostało wydane orzeczenie zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • która nie przedstawiła biletu lub innego dokumentu uprawniającego do wzięcia udziału w imprezie,
  • która nie poddała się czynności przeglądania zawartości bagażu i odzieży w przypadku podejrzenia, że osoba ta wnosi lub posiada przedmioty, o których mowa w rozdziale V pkt 9 ppkt 5 oraz 6 niniejszego regulaminu. Ocena przedmiotu i kwalifikowanie ich jako niebezpieczne należy do służby porządkowej,
  • znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  • która zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, lub utrudnia udział w imprezie innym osobom.
 8. Zakazuje się:
  • palenia tytoniu i używania ognia otwartego, oraz używania papierosów elektronicznych – za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
  • rzucania wszelkimi przedmiotami oraz wrzucania przedmiotów na scenę,
  • samowolnego poruszania się uczestników imprezy po obiekcie poza miejscami do tego przeznaczonymi (w szczególności zabrania się zmiany miejsc, wchodzenia na scenę, zaplecze sceny, płoty, tereny zielone, zadaszenia oraz do miejsc, do których mają dostęp wyłącznie służby porządkowe, służby informacyjne lub przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie),
  • wnoszenia i posiadania napojów w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego; możliwe jest wniesienie na teren imprezy napoju bez nakrętki,
  • wnoszenia i posiadania przez osoby uczestniczące w imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów niebezpiecznych pożarowo, środków odurzających lub substancji psychotropowych, napojów alkoholowych z zastrzeżeniem zapisów rozdziału V, parasoli z ostrym zakończeniem, wskaźników laserowych,
  • wnoszenia i wywieszania transparentów, plansz, flag, materiałów reklamowych bez zgody Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie,
  • używania wulgarnego obelżywego lub naruszającego dobre obyczaje słownictwa,
  • zastawiania przejść ewakuacyjnych,
  • wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników),
  • prowadzenia bez uzgodnienia z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie jakiejkolwiek działalności handlowej, marketingowej, zarobkowej, itp.,
  • Uczestnik imprezy jest zobowiązany do wykonywania poleceń służb porządkowych i informacyjnych, w szczególności stosowania się do przekazywanych przez konferansjera informacji dotyczących fotografowania i filmowania imprez oraz zasad korzystania z telefonów komórkowych.
 9. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
  • sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień, wezwania ich do opuszczenia imprezy,
  • w uzasadnionych przypadkach legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt 9 ppkt 5-6,
  • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń, wezwania ich do opuszczenia imprezy,
  • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
  • w przypadkach określonych w „Ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu….”, służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego.
 10. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za brak komfortu wynikający z niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 11. Na imprezach niebiletowanych, w przypadku osiągnięcia liczby osób przewidzianej publiczności, Miejski Ośrodek Kultury zastrzega sobie możliwość odmowy wstępu kolejnych osób na teren imprezy.
 12. Za wszystkie szkody powstałe na mieniu bądź osobie w wyniku działania uczestnika imprezy odpowiedzialność ponosi osoba, która ich dokonała. Tym samym Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie innych uczestników, a w szczególności za kradzież rzeczy, uszkodzenia mienia, uszkodzenia ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia.
 13. Oficjalne gadżety będą sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy.
 14. Osobom usuniętym z terenu imprezy przez służby porządkowe, Straż Miejską lub Policję w sposób zgodny z zasadami niniejszego regulaminu lub innych ustaw, nie przysługuje prawo do zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu i prawo do jakichkolwiek odszkodowań.

VII. SPRZEDAŻ I POSIADANIE ALKOHOLU

 1. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na imprezach z wyjątkiem tych, na których Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie przewiduje sprzedaż alkoholu.
 2. Na imprezie masowej dozwolone są: sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych, zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.
 3. Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych oraz przez podmiot, który posiada zgodę Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie i stosowne zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 4 ustawy o z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 4. Niedozwolona jest sprzedaż napojów alkoholowych w twardych opakowaniach, w szczególności wykonanych ze szkła, metalu lub tworzyw sztucznych.
 5. Spożywanie napojów alkoholowych, w przypadku imprez wymienionych w pkt 1, może odbywać się wyłącznie na terenie widowni oraz w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. Niedozwolone jest wnoszenie i spożywanie własnego alkoholu. Osoby które wnoszą lub spożywają alkohol niezakupiony na terenie imprezy zostaną usunięte z terenu imprezy przez służby porządkowe i nie zostaną wpuszczone na imprezę ponownie. Osobom takim nie przysługuje prawo do zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu i prawo do jakichkolwiek odszkodowań.

VIII. UTRWALANIE PRZEBIEGU IMPREZY

 1. Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Wejście na teren imprezy oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika imprezy przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie w celach promocyjnych i informacyjnych.

IX. KARY WYNIKAJĄCE Z NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2.000,00 złotych podlega osoba, która:
  • nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy przez służby porządkowe lub służby informacyjne,
  • podczas imprezy przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności,
  • nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję w miejscu i w czasie trwania imprezy,
  • wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, z zastrzeżeniem rozdziału VI niniejszego regulaminu.
 2. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu i niestosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z obiektu bez prawa zwrotu równowartości pieniężnej za zakupiony bilet wstępu i prawa do jakichkolwiek odszkodowań.

X. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Pani/Pana jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn, zwany dalej MOK.
 2. MOK powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość́ przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować́ się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: iod@mok.olsztyn.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. rejestracji konta na stronie mok.olsztyn.pl w celu zakupu biletu on-line lub rezerwacji kart wstępu KDR na wydarzenia organizowane przez MOK. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez rejestrację.
  2. realizacji umowy sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez MOK. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
  3. rezerwacji zaproszeń / kart wstępu, w tym w ramach Olsztyńskiej Karty Dużej Rodziny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania wyklucza możliwość rezerwacji zaproszeń / kart wstępu na wybrane wydarzenia. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
  4. przesyłania informacji marketingowych o ofercie programowej MOK (newsletter) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Dane przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail (wariantywnie: dane adresowe w przypadku chęci otrzymania przez Kupującego faktury, adres IP w przypadku płatności elektronicznych) wykorzystywane są wyłącznie do podjęcia niezbędnych czynności związanych ze sprzedażą biletów oraz rezerwacją kart wstępu, w tym KDR.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty współpracujące z MOK w celach związanych z obsługą i wykonaniem umowy sprzedaży biletów, w tym operatorzy płatności elektronicznych oraz dochodzeniem bądź obroną przed roszczeniami.
 • podmioty udostępniające systemy informatyczne umożliwiające rozsyłanie newslettera.
 1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody, z zastrzeżeniem przepisów prawa.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 3. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania rezerwacji oraz umowy tj. do realizacji wydarzenia, na które dokonano rezerwacji / zakupu biletu a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności podatkowych i rachunkowych) lub odwołania zgody w zakresie celu określonego w punkcie a) c) i d), w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji karty wstępu KDR i wejście na teren imprezy oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny w punktach sprzedaży biletów:
  • Galeria wARTe Świeczki, ul. Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie,
  • Galeria DOBRO, ul. Stare Miasto 24/25 w Olsztynie,
  • Muzeum Nowoczesności MOK, ul. Knosały 3 B w Olsztynie,
  • na stronie internetowej: bilety.mok.olsztyn.pl,
  • na terenie imprezy.
Regionalny Program Operacyjny

Projekt i realizacja: artneo.pl

newsletter

zapisz się do newslettera